Kristdemokraternas abortsyn 1972 - 2003


 

Observera, att detta är ett försök till sammanfattning. Jag gör ej anspråk på att ha gjort en helt korrekt analys av denna så komplexa fråga.


 

Ofödda barns rätt till liv enl KDS år 1972 och Abortkommitténs betänkande "Rätten till abort" från 1971


1965 år abortkommitté har den 3 september 1971 lagt fram ett omfattande betänkande. Kommittén har främst haft till uppgift att undersöka abortlagens tillämpning och vissa andra faktiska förhållanden, att ta upp frågan om den framtida inriktningen av lagstiftningen och göra en allmän översyn av denna samt att utreda frågan om samhällets åtgärder i abortförebyggande syfte och överväga hur verksamheten bäst kan utbyggas och effektiviseras.

Det synsätt, som ligger till grund för 1965 års abortbetänkande, är djupt inhumant och livsfientligt och betänkandet kan inte läggas till grund för en lagstiftning hävdar KDS i sitt yttrande över abortkommitténs betänkande "Rätten till abort". (SOU 1971:58) Yttrandet lämnades av Kristen Demokratisk samling - KDS, 1972-02-29.


Historik


I och med kristendomens införande i vårt land blev kristna värderingar bestämmande för vår lagstiftning, innefattande bl.a. allas lika människovärde och livets okränkbarhet. Under många århundranden upprätthölls denna respekt för människovärdet. Emellertid kom genom praxis abort att tillåtas vid fara för moderns liv dock med ett bibehållande av grundsynen om fostrets rätt till liv. 1938 års abortlag tillkom också för att säkra det ofödda barnets rättskydd. Man upplevde starkt, att det var nödvändigt att klart redovisa vilka fall av avbrytande av havandeskap som kunde accepteras av etiska skäl. Vid tiden för abortlagens tillkomst gällde de läkarregler som Sveriges Läkarförbund och många andra länder hade antagit: "Läkaren skall besinna sin plikt att skydda och bevara människoliv alltifrån dess tillkomst i moderlivet". Den första abortlagen var en undantagslagstiftning, men så småningom genom en sekulariseringsprocess i det svenska samhället urholkades den etiska läkarregeln. Denna urholkning fick ett markant uttryck genom indikationen om s.k. förutsedd svaghet. Genom tillkomsten av den indikationen banades väg för den praxis som idag lett fram till en praktiskt taget fri abort. I konsekvens härmed ändrade Sveriges Läkarförbund vid fullmäktigemöte i juni 1968 den förut citerade regeln till: "Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv". Man strök helt enkelt orden:

"alltifrån dess tillkomst i moderlivet".

Under abortutrednings-tiden ökar antalet aborter markant. 1965 uppgick den legala aborterna till 6.209 medan de år 1971 stigit till över 20.000. Under 1972 väntas de bli ca. 28.000.


Betänkandets och KDS grundsyn


Det mest anmärkningsvärda i betänkandet är, att grundsynen är den motsatta mot den som låg till grund för abortlagen från 1938. Man bortser helt enkelt från det "ofödda barnet", vilket ju var orsaken till varför 1938 års abortlag kom till. I betänkandet vill man undvika att till läsaren förmedla den biologiska sanningen att det är människoliv det är fråga om även under graviditeten. Man försöker undvika ordet foster även om man i sin beskrivning av en abortmetod användet ordet fosterdelar. Att göra skillnad mellan livsdugligt och livsodugligt foster med hänsyn till om fostret skall leva vidare utanför modern är en konstruktion. Kommitténs ställningstagande att människan skall ha rätt till liv först när förlossningen närmar sig är minst sagt uppseendeväckande och strider bl.a. mot Genèvedeklarationen om de mänskliga rättigheterna, vilka talar om rätten till skydd jämväl före födelsen. Redan den omständigheten att betänkandet helt förbigår huvudfrågan - det ofödda barnets rätt till fortsatt liv gör att förslaget inte kan läggas till grund för en ny abortlag. Fostret är inte en del av moderns kropp utan en egen individ. Redan efter några veckor slår den lilla människovarelsens hjärta. Under de 2 första månaderna bildas huvud, armar, ben, fötter, händer, fingrar och tår. Respekten för människovärdet, människolivet måste omfatta även de första nio månaderna av en människas liv. Att man kan tvingas till kompromiss vid fara för moderns liv och vid våldtäkt undanskymmer inte det faktum att fostret också är ett människoliv.


Fosterfördrivning avkriminaliseras och mannen hålls utanför abortprocessen


En följd av att utredningen föreslår att fosterfördrivning skall avkriminaliseras blir att den blivande faderns kan hållas helt utanför skeendet. Det kan t.o.m. inträffa att hustrun efter konstaterad graviditet får abort utan att mannen har en aning om att ett barn var på väg.

Sammanfattning av KDS abortsyn 1972


Det synsätt som ligger till grund för 1965 års abortbetänkande, är djupt inhumant och livsfientligt. Det bryter respekten för människovärde och människoliv. Om utredningens synsätt blir samhällets, införes ett allmänt hot mot människoliv och människovärde, som kan utlösas inte bara mot det värnlösa fostret utan mot den värnlösa människan överhuvudtaget. Denna grundsyn måste bestämt avvisas. Kristen Demokratisk samling - KDS hävdar därför, att den framlagda utredningen inte kan läggas till grund för en lagstiftning, och yrkar på förnyad utredning, vid vilken fostrets rätt till liv beaktas.


Alf Svenssons tal "Låt liv leva", KDS information nr 4 år 1980


Citat:"Idag finns det ett enda svenskt politiskt parti som i sitt program och i sina uttalanden fastslår, att det är etiskt oacceptabelt att det ofödda barnet förlorar sin mest självklara rätt, rätten till liv. Abortfrågan är en etiskt fundamental fråga. När abortfrågan aktualiseras aktualiseras KDS. Påståendet att abortfrågan inte skall partipolitiseras är liktydigt med påståendet att abortlagen inte skall ändras. Det är abortfrågans största dilemma i opinionshänseende att riksdagspartiernas struktur omöjliggör opinionsbildning i abortfrågan. Hur kan det då komma sig att människor med kristen bekännelse accepterar att deras partiledningar driver kravet på fortsatt fri abort, att de vägrar att göra något åt gällande lag om fri abort? Varför skall då kristna, när de verkligt fundamentala värderingsfrågorna kommer på tapeten finna sig i att deras partiledningar helt, som det numera heter "kör över dem".

Kristen Demokratisk Samling - KDS - det enda svenska politiska parti som ur etisk synvinkel är emot fri abort."

Citat: ...det helt logiska sambandet mellan abort och aktiv dödshjälp. Om det är acceptabelt att släcka spirande liv måste man ju i logikens namn också acceptera att släcka tynande liv. Människan skall inte göra sig till livets herre. Det är brott mot Skapelsens Herre, ja mot Gud själv. Historien visar vederstyggliga exempel på vad som inträffar när maximen om människolivets okränkbarhet av människor aktivt ställs åt sidan. Maximen om människolivets okränkbarhet skall äga sin giltighet för all mänsklig samlevnad, all mänsklig miljö, all politik. Kopplingen mellan abortfrågan och aktiv dödshjälp är ofrånkomlig."

Citat:"En ändring av lagen bort från nuvarande lag som betraktar det ofödda barnet som rättlöst, kräver givetvis oändligt mycket mer än enbart en ändring av lagtexten. Hjälp- och stödinsatser skall givetvis skapa alternativet till illegal abort. Påståendet att kvinnan skall bestämma över sin kropp är inte biologiskt och etiskt rimligt. Det handlar om minst två liv när en kvinna är gravid. Pappans situation och roll får inte glömmas. Hur kan detta ha fått ske i dessa jämnställdhetens tider?"

Citat:"Hjälp med sociala och ekonomiska bekymmer skall samhället utan reservation ställa upp med. Ingen skall behöva anföra brist på bostad eller för liten bostad som skäl för abort. Ingen skall för sina studiers skull behöva begära abort. Studiebidrag och kurshjälp för att ta igen förlorade studier skall erbjudas. Ingen skall behöva anföra rädsla för brist på hjälp med barnomsorg som skäl för abort. Värdfamiljer bör finnas som osjälviskt ställer upp för både mamma och barn den period man önskar före och efter födseln. Jourgrupp som i alla sammanhang stöttar den gravida kvinnan och den blivande pappan skall finnas. Låt mig avsluta med ett av de vackrast ställen jag vet ifrån Den Heliga Skrift. De skriftlärda hade dragit fram kvinnan. Äktenskapsbryterskan skulle stenas. Jesus, den ende syndfrie, vänder sig till herrarna: "Den av er som är utan synd kastar första stenen." Alla gick då sin väg. Och så säger Jesus:"Gå, inte heller jag dömer dig." Det är i den andan vi skall försöka agera i den fundamentala abortfrågan. Vi skall göra det för att hjälpa människor, för att skapa den bästa livsmiljö och det bästa samhällsklimat för våra medmänniskor. Lagen är till för människan och inte tvärtom."


Alf Svenssons tal till Partistyrelsen 1982-02-05


Citat:"Ofrihetens rot och vilsenhetens upprinnelse finns i förnekandet av människolivets okränkbarhet. Var säker på det! Att ca 100.000 ofödda barn får släppa livet till under en svensk valperiod, mellan två svenska valdagar, borde bränna våra sinnen så till den grad, att svensk kristenheten revolterade mot innehållet i riksdagspartiets politiska debatt. Abortfrågan ska inte isoleras till de ofödda barnens liv. Den är det mest påtagliga bevis för att svenska folket förlorat grunden för sin frihet. Där människolivet kränks, kränks friheten. Hade inte samhällsanalysen varit så fördunklad av materialistisk människosyn, så skulle vi klarare ha sett hur abortfrågans människosyn har trängt in i hela den ekonomiska debatten, nationellt och internationellt, hur livsmiljöfrågor hanteras så att människolivets okränkbarhet inte upprätthålls."

Citat:"Människolivet är idag kränkbart i vårt land, och jag vill faktiskt påstå att det förhållandet, att människolivet och därmed Skaparen kränks i större delen av västvärlden, det visar att egentligen klarare än något annat att denna tidsålder går mot sitt slut." Alf citerar Martin Luther King:"När Skapelsens Herre är avsatt, när Livets Herre detroniserats, då blir guldkalven gud. Det har skett när man förkastar Guds bud, vänt ryggen åt de livslagar, de sanningar som är absoluta. Det finns en tendens i våra dagar, ibland kristenheten, att man vill behålla Gud som Fader, men man vill ha rätt att förtrampa Guds ordningar. Detta är en orimlighet. Det är när vi förtrampar Guds naturlagar som vi avsätter Gud. Och så börjar dansen kring guldkalven."

Citat:"Nu finns det som sagt, väldigt många, som inte lyssnar om man talar om kampen mellan det onda och det goda. Och vi ska f.ö. veta att språket, ordvalet finns integrerat i kampen. Lägg märke till hur elegant man knyckt de positiva orden till det lägret som avsatt Livets Herre och skaffat sig laglig rätt att kränka människolivet. Kvinnan skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp."


Sammanfattning av Kristdemokraternas Medicinsk-etiska handlingsprogram "På livets sida", 2003.


En tydlig människosyn måste vägleda de politiska ställningstagandena. Kristdemokraterna företräder en personalistisk människosyn, vars inspirationskälla har sin främsta utgångspunkt i den kristna kulturtraditionen. Denna människosyn knyter människovärdet till människans existens. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångpunkt i människans helhet. Respekten inför denna helhet uttrycks med begreppet integritet. Människans integritet gäller alltså hela den mänskliga existensen,

från människoblivandets första ögonblick

till livets slut. Detta perspektiv på människan och hennes villkor ger utgångspunkterna för partiets syn på de medicinsk-etiska frågorna.

Demokratins grund - människovärdet

Demokratins innersta kärna utgår från principen om människovärdet. Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Människovärdet måste gälla som övergripande princip på hela politikens fält och omfatta hela det mänskliga livet. Historien lär oss att när människovärdet förtrampas på ett område, påverkar detta andra sektorer i samhället och på sikt en hel kulturs bestånd. Människans personliga värdighet har sin grund i uppfattningen om människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och varje människa som en unik varelse med ett unikt värde. Därför kan inte medmänniskan behandlas enbart som ett objekt för olika ingrepp. Den enskilda människan är istället ett subjekt, vilket bland annat innebär rätt till delaktighet i de beslut som rör den egna personen.

Respekten för hela det mänskliga livet

Det mänskliga livet inträder i befruktningsögonblicket. Det biologiska är förutsättningen för det mänskliga. I Genèvedeklarationen (1948) sägs att läkaren ska förpliktiga sig till den "yttersta respekt för mänskligt liv alltifrån konceptionen till döden". Detta synsätt är en god utgångspunkt när normer och regler ska utformas för den medicinska forskningen och verksamheten.

Grundlagsfäst rätten till liv

Fri och rättihetskommittén konstaterade i sitt betänkande SOU 1993:40 att den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna är rätten till liv. Trots detta avvisade kommittén tanken på att införa ett stadgande om detta i den svenska grundlagen. Den viktigaste mänskliga rättigheten ryms alltså, enligt detta synsätt, inte i svensk grundlag.

Vi Kristdemokrater anser att den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv, bör ingå i regeringsformens värdeorientering i målsättningsstadgandena. Vi föreslår därför ett tillägg till Regeringsformen 1 kap 2 §. För närvarande har paragrafen följande lydelse:"Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet."

Vi föreslår följande tillägg:"Den offentliga makten ska utövas med respekt för människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet." Genom en sådan grundlagsändring fastslås människolivets okränkbarhet som en övergripande värdeorientering för allt samhällsarbete. Som sådan bör den också prägla ramarna och reglerna på det medicinsk-etiska området. Rätten till liv bör alltså enl. Kristdemokraterna skrivas in i grundlagen (i Regeringsformens målsättningsstadganden).

Fosterdiagnostik

Det finns de som menar att det är bättre att sortera bort handikapp, sjukdom etc. före livet. Det man då avser är att ett några celler stort embryo inte självklart av alla betraktas som en individ med mänskliga rättigheter. Att göra en mycket tidig DNA-diagnostik och med utgångspunkt från denna låta embryot leva eller ej skulle då vara etiskt acceptabelt. Vi kan visserligen förstå den för föräldrarna positiva psykologiska aspekten av tidig diagnostik. Vi kan däremot inte acceptera tankegången som sådan; för oss kvarstår att det ur både biologisk och filosofisk synvinkel är naturligt att betrakta befruktningsögonblicket som människolivets början.

Fosterdiagnostik skall användas i livets tjänst och i första hand användas för att diagnosticera sjukdomar eller tillstånd där en insats krävs för att bota eller skydda ett barn i blivande. Fosterdiagnostik ska ske för barnets bästa. Vi Kristdemokrater vill varna för den selekterande fosterdiagnostiken. Vi vill värna om människovärdet och motverka en relativisering av människovärdet. Om man inte håller tankarna om alla människors lika värde levande, kan utvecklingen så småningom leda till de värderingar som formade 30-talets lagor om tvångssterilisering och tvångsaborter.

Genetisk integritet och sekretess

Vi Kristdemokrater välkomnar medicinsk behandling som kan bekämpa sjukdomar och minska lidandet för människan. Därför bör genterapi på somatiska celler, kroppsceller vara tillåtet om bara säkerheten är tillräckligt hög och individen är införstådd med behandlingen.

Genterapi på könsceller (ägg och spermier) har en annan innebörd. Alla förändringar som görs där, ärvs av följande generationer. Det är alltså ingrepp som ger förändringar för all framtid i motsats till förändringar i kroppsceller som dör med kroppen. Hittills har det varit stor enighet om att sådana förändringar dels är för riskfyllda, dels inte är önskvärda. Det är viktigt att slå fast att denna gräns bör få ligga fast i framtiden och även fortsättningvis regleras i lag. Genterapi på könsceller ska ej få förekomma.


A B O R T E R

I inledningen på vårt (Kristdemokraternas) medicinsk-etiska handlingsprogram beskrivs vår syn på människovärdet och människans integritet. Vi har funnit en allt större förståelse för denna grundsyn i det svenska samhället.

Utredningen "Den gravida kvinnan och fostret - två individer" (SOU 1989:51), har lett till en betydande samsyn kring de etiska problem som är förenade med fosterdiagnostik och aborter. Detta utredning deklarerade bland annat: "När det gäller den oföddes intresse bör först framhållas att ett foster i princip har rätt till utveckling och rätt att födas. Därav följer att en abort inte kan motiveras utifrån fostrets intresse. Ett abortbeslut innebär som regel att kvinnans (föräldrarnas) intresse att inte föda barnet tillåts väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas. Man måste utgå från att modern och det blivande barnet är två individer som båda är skyddsvärda. Det spirande människolivet har i sig ett stort värde. Det kan inte ses enbart som en del av kvinnans kropp."

I ett betänkande från socialutskottet "Vissa etiska frågor" (1993/94:SOU2) ansåg utskottet att "det var nödvändigt med en sammanhållen och etiskt förankrad politik i dessa frågor. Utgångspunkten måste därvid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring bland annat i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Alla människor har samma värde och den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv."

Samma uppfattning deklareras i inledningen till FN:s barnkonvention där det klargörs att barnet har rätt till lämpligt rättsligt skydd även före födelsen. Det finns alltså en bred samsyn om att alla mäniskor har rätt till liv och att fostret är en skyddsvärd individ med en principiell rätt till liv och rättskydd. Denna samsyn kommer till uttryck bland annat i internationella konventioner, svenska lag, socialutskottets betänkanden och i olika statliga utredningar.

Det råder numera också en samsyn om att en avvägning mellan fostrets och moderns intressen är ofrånkomlig då dessa är motstridiga. Som exempel kan nämnas regeringens proposition "Fosterdiagnostik och abort" (Prop 1994/95:142):"En avvägning mellan kvinnans intressen och den oföddes intressen är ofrånkomlig. Det är dock viktigt att vara vaksam så att inte denna slags avvägning leder i riktning mot en etisk gradering av människoliv."

Det kan vara intressant att se hur abortlagstiftningen i några olika länder ser på avvägningen mellan

fostrets principiella rätt till liv och kvinnans intressen.

Det ska då först framhållas att inget land har en obegränsad fri abort. Alla länder har i lagreglerna någon form av tidsbegränsning. Avvägningen mellan fostrets rätt till liv och kvinnans självbestämmande kan ses som en skala alltifrån å ena sidan fostrets absoluta rätt till liv och å andra sidan kvinnans oinskränkta självbestämmande.


Som exempel på en abortlag som är långt åt ena hållet på denna skala kan nämnas den irländska. Den tar enbart hänsyn till fostrets rätt till liv, abort betraktas i praktiskt taget alla fall som rättsstridig.

Den svenska abortlagen är vid abort före den 18:e veckan på skalans andra ändpunkt. Den tar enbart hänsyn till kvinnans självbestämmande. Abort är inte kriminaliserad.

Den tyska abortlagen väger fostrets rätt till liv mot kvinnans intressen på ett annorlunda sätt. Den framhåller att abort är en rättsstridig handling, men att abort upp till den 12:e veckan är straffri. Lagen binder alltså samman rättsstridighet med straffrihet. Fostrets rätt till liv är alltså inte obegränsad i denna lag och inte heller kvinnans självbestämmande.Den kristdemokratiska synen på aborter


Vi anser att den i Sverige förda politiken inte på ett riktigt sätt dragit slutsatserna av den gemensammma synen på fostret och kvinnan som två skyddsvärda individer. Mot bakgrund av detta är det enligt kristdemokratisk uppfattning omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutral till det etiska dilemma som en abort innebär. Kristdemokraterna har därför i riksdagen sedan lång tid tillbaka drivit kravet att rätten till liv på lämpligt sätt förs in i grundlagen, se avsnittet grundlagfäst rätten till liv ovan. Vi kommer också i fortsättningen att oförtrutet verka för en ökad medvetenhet om fostrets värde och den oföddes principiella rätt till liv. Vi avvisar därför det synsätt som betraktar abortsituationen som enbart en intressekollision eller en fri- och rättighetsfråga för kvinnan.

Abort är att släcka liv. Det är varje demokratis ofrånkomliga ansvar att värna för livet allt från dess tillblivelse.

Den syn som vi kristdemokrater förespråkar på tidiga aborter innebär alltså att aborter INTE kriminaliseras, men att samhället ska lämna sin värdeneutralitet när det gäller det spirande livet och istället söka skapa en medvetenhet om fostrets rätt till liv samt verka graviditetsstödjande.Kristdemokraternas syn på abortfrågan och samhällets regelverk


Vår etiska grundsyn och det mål vi vill nå står kvar - ett samhälle där aborter betraktas som nödfallsåtgärder. Men denna inställning som grund föreslås därför i det följande åtgärder som enligt vår uppfattning kan medverka till en påtaglig minskning av antalet aborter. Förslagen gäller dels ett nytt förfarande vid ansökan om abort, dels ett starkt utvidgat abortförebyggande och graviditetsstödjande alternativ. Mot denna bakgrund kan kristdemokraterna inte finna det rimligt att någon annan än kvinnan under graviditetens första fas fattar det avgörande beslutet om en eventuell abort. Enligt den nuvarande abortlagen fattar kvinnan det slutliga avgörandet om abort före den 18:e graviditetsveckan. En normal graviditet är 40 veckor och abort är alltså inte tillåtet under drygt halva graviditetstiden längd. Lagen och därmed praxis är emot abort under 22 av 40 veckor. Under vecka 19-21 kan abort medges om särskilda skäl föreligger efter beslut i Socialstyrelsens rättsliga råd. I dagens situation genomförs drygt 90 % av aborterna före den 12:e veckan, under 1 procent efter den 18:e. Kristdemokraterna anser att de tänkbara effekterna av en sänkt tidsgräns för när Socialstyrelsens tillstånd krävs för abort bör studeras noga. En sänkning till 12 - 16 graviditetsveckor bör övervägas om den kan visas att en sådan åtgärd skulle minska antalet aborter. Rent teoretiskt skulle ju aborterna minska med ca 10 % om man satte den nedre abortgränsen till den 12:e veckan som det ser ut i nuläget. Den övre abortgränsen som socialstyrelsen tillämpar idag är 22:a veckan. Eftersom utveckling och teknik gått framåt så att man kan rädda foster som föds kring vecka 21 - 22, anser vi kristdemokrater att en ändring måste ske av Socialstyrelsens allmänna råd (där tillämpningen av abortlagen regleras). Den övre gränsen för abort bör ändras till 20:e veckan för att göra marginalen tillräcklig. Det får inte råda något tvivel om att aborter inte utförs vid en tid som tangerar gränsen då ett foster kan överleva utanför livmodern.


Redan idag är det obligatoriskt för landstingen att erbjuda stödsamtal inför en eventuell abort. Vi kristdemokrater anser att informationen och stödsamtalen bör få en mycket tydligare inriktning än idag. Det etiska dilemmat med en abort bör tydligt men varsamt lyftas fram och även upplysning om de grundvärderingar som samhället har när det gäller människovärdet. Ett nytt stödsamtal bör ges när väl beslutet om en ev. abort har tagits. Om kvinnan ändrar sig och inte vill göra abort skall detta stödsamtal inte genomföras av den läkare- och helst inte heller den klinik- som planerat aborten. Alla stödsamtal skall vara kostnadsfria och inga journaler skall föras. Även mannen i förhållandet bör ta del av stödsamtalen när detta är möjligt. Det är också viktigt att stödsamtalen genomförs av personer som fått en utbildning i etisk rådgivning eller som har annan lämplig erfarenhet och kompetens. Kvinnan måste få utrymme att tänka igenom sitt beslut och göra det i en sådan beslutsmiljö som kan upplevas som rofylld. Kvinnan måste få möjlighet att få tala med olika resurspersoner om sina val.


Det är viktigt att alla gravida får bra och lämpligt stöd i situationer då graviditeten känns som en belastning. Stödfamiljer bör vid behov kunna erbjudas som hjälp, särskilt åt ensamstående mödrar, den period man önskar före födseln. Föräldrar med andra problem måste också få intensivt stöd både före och efter födseln. Mödrahälsovården ska utgå ifrån att graviditet är något positivt för föräldrarna och att graviditeten ska fullföljas. Också den som gått igenom en abort ska erbjudas fortsatta stödsamtal. Stödsamtalen kan hjälpa kvinnan att hinna bearbeta sin upplevelse och ge henne psykologiskt stöd - till exempel inför en ny graviditet. Forskning i USA har visat att kvinnor får olika typer av problem efter en abort så stödsamtalen måste prioriteras.


Av ovanstående material kan man dra slutsatsen att även om lagstiftningen i Sverige medger att kvinnan själv fattar beslut om abort före den 18:e graviditetsveckan, så är det inte detsamma som fri abort. Formellt fattar kvinnan beslutet, men det går inte att dölja alla de faktorer i bakgrunden som påverkar beslutet. Enligt vår mening är många sådana faktorer graviditetsfientliga istället för graviditetsstödjande. Det kristdemokratiska perspektivet på abortförebyggande åtgärder är följaktligen betydligt vidare än det traditionella. Vi förespråkar en genomgripande förändring av samhällssynen när det gäller föräldraskap och barn. Framväxten av den materiella välfärd som blev en befrielse för stora grupper av fattiga, har mot 1900-talets slut i många av de västerländska industriländerna förvandlats till en ny tvångströja av materialism och statusjakt. Denna utveckling har förstärkts av politiska ideologier som förespråkar en extrem individualism. Det gamla familjemönstret har delvis slagits sönder. Barn kan då ses som ett hot mot både materiell behovstillfredställelse och individens självförverkligande. Att överlämna hela ansvaret till kvinnan som individ kan vara ett sätt att krypa från det ansvar som andra i omgivningen borde vara beredda att ta.


Det är därför viktigt att man ödmjukt försöker sätta sig in i den kvinnans situation som begär abort. Som alla andra människor är den gravida kvinnan ansvarig för sina egna handlingar. Men samtidigt är hon - liksom övriga samhällsmedlemmar - i stor utsträckning påverkad av andra människor och det omgivande samhällets förhärskande värderingar, kultursyn etc. Samma personer som i teorin talar för barnets intresse och värde, kan i praktiken ha varit med och format den miljö som gör att en kvinna som väntar barn upplever graviditeten som en katastrof. Vi är alla i olika grad medansvariga till att så många kvinnor uppfattar graviditet som ett allvarligt hot. I Sverige går det en abort på tre födda. Detta förhållande kan inte isoleras till att vara en individuell fråga för varje gravid kvinna. Ser hon i sin omgivning individer som vill ge henne stöd? Ser hon en samhällsorganisation som är skapad för och välkomnar nya växande individer?

Den höga abortfrekvensen idag och de sjunkande födelsetalen i Sverige borde enligt Kristdemokraternas mening ses som symtom på en samhällsutveckling på katastrofkurs.


Det är en viktig varning riktad både till de förtroendevalda som ansvarar för statens och kommunernas politiska åtgärder och till dem som söker se aborterna som ett isolerat moraliskt problem knutet till individer. Utöver denna bakgrundmiljö som vi alla har ett gemensamt ansvar för, upptäcker många kvinnor som väntar barn en mängd praktiska problem. Hur ska man klara ekonomin? Kan jag vara hemma en längre tid? Får jag svårare att behålla jobbet? Har den kommunala barnomsorgen tillräckligt hög kvalitet och finns det dagisplatser? Måste jag avbryta mina studier? etc. etc. Det kan i många fall vara så att personer som är närstående till den gravida kvinnan, oftast mannen, vill påverka henne att göra abort. Också för mannen medverkar samhällsmiljön, karriärmöjligheterna, ekonomin etc. till hans inställning. Den blivande fadern, kvinnans föräldrar eller andra i närmiljön kan använda olika former av stark påverkan för att få kvinnan att göra abort.

Detta antyder ytterligare behovet av en politik som tydligt betonar människans integritet och värdighet, och som avspeglar sig inom alla samhällsområden. Denna politik vill Kristdemokraterna allt tydligare stå för i framtiden.


 

Textbearbetning Hans Andrén, 2005-02-20.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Till Kristdemokraterna.

Motion till Riksdagen - till Kristdemoratiska riksdagsledamöter i abortfrågan, 2003-09-07.

Hjärt- och hjärn död kriterier, organtransplantation-, människosyn och dödshjälp-frågor (eutanasi).