B Ö N E R U T A N


Din förbön medverkar till en god utveckling i Mellanöstern!

"Be, så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får , och den som söker, han finner och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." Matteusevangeliet 7:7-12.
"De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står fast för evigt. Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid." Psalm 125:1-2. " ... Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar." Uppenbarelseboken 1:5b.

Missa inte ett besök här ! Gå till böne-länkarna !


Uppdaterad 2020-03-03.

Vi tackar för:

* Regnet som kommit. Sjön Genesaret håller på att stiga. Det efterlängtade regnet och snön har hittills denna vinter varit rikligare än på flera år. Genesaret har stigit 42 cm. * Göran Perssons mod att inte uttala sig negativt om Israel och vara fast när det gäller att stoppa fortsatta bidrag till Sten Anderssons Palmecenter i Stockholm. * Drottning Silvias klarsynta uttalanden om barnens roll i det palestinska upproret. * Forsatt invandring trots den pågående intifadan. Gud håller sitt löfte om att återföra judarna till landet Israel. * Allt som görs för att hjälpa judarna hem till Israel från f.d. Sovjetunionens vidsträckta område, Argentina och en rad andra länder runt hela vår jord av judiska organisationer, israeliska myndigheter och kristna organisationer som Operation Jabotinsky och Operation Great Exodus.

* Tacka Herren för att alltfler håller på att upptäcka att vi lever i en profetisk tid. Judarna återvänder från jordens fyra hörn och väl i Israel kommer Gud att utgjuta en nådens och en bönens Ande över sitt egendomsfolk och dom kommer att upptäcka att den Messias dom fortfarande väntar på redan har varit på jorden en gång. Den gången som ett lite barn, avklätt all auktoritet och kraft. Snart kommer han dock tillbaka och då kommer han som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, 1 Tim. 6:15. För judarna kommer han 1:a gången och för alla andra folk den 2:a gången. Gud kommer genom den helige Andes kraft att visa för judarna att deras efterlängtade Messias är "Jesus Kristus". * Tacka Herren för Röda korsets stora insatser för att bistå civilbefolkningen i Irak. * Tacka Herren för att kriget i Irak nu är inne i en slutfas och be att den avslutas så snabbt som det bara är möjligt utan att situationen för de civila i Irak förvärras. *Tacka Herren för allt regn som fallit över Israel den senaste tiden. På 15 år har det inte regnat så mycket. Sjön genesarets nuvarande vattenstånd är drygt 4 m över förra årets nivå och dessutom väntas det mer smältvatten från Hermonbergen.

* Tacka Herren, Abraham, Isak och Jakobs Gud för rekordregnet under år 2004. I december 2002 nådde vattennivån i Genesarets sjö sin bottennotering på 214,87 m under havsytan, knappt 6 meter under maxnivån som höjdes med 10 cm under året till 208,80 m. Nu bara 15 månader efter har sjön fyllts med vatten och stigit med hela 7,60 m. Detta motsvarar ett tillflöde som närmar sig 1,3 miljarder kubikmeter. Men trots detta oerhörda tillflöde i år har de tolv sista regnperioderna givit mindre regn än genomsnittsåren under en längre period. * Tacka Herren att det under året kommit ner extremt mycket nederbörd i form av regn och snö. Idag ligger sjön bara 130 cm under övre maxgränsen. * Tacka Herren för att kriget i södra Libanon verkar gå mot sitt slut. * Tacka Herren för att Israels befolkning ökat med 1,8 % till 7 116 000 invånare det senaste året. Judarna utgör nu 75,8 %, araberna 19,9 % och andra grupper 4,3 %.* Tacka Herren för att den israeliska ekonomin visat på styrka och fortsatt att växa stadigt. BNP har ökat med ca 5 % under året, vilket även har varit fallet varje år sedan 2004! * Tacka Herren för att landet Israel blomstrar. För 150 år sedan var Israels land präglat av stepp och berg. Idag växer allt större skogar upp. God TV har bara för någon månad sedan avslutat en stor trädplanteringkampanj. Det kom in så stora gåvor från hela världen att man nu kan plantera hela 450 000 nya träd i Israel. Orsaken till kampanjen var tvåfaldig - dels kärlek till det judiska folket, dels att man med trädplanteringen ville smycka landet inför Messias återkomst som man tror skall ske mycket snart. * Tacka Herren för att landet Israel är det bördigaste landet i världen. Det land som ger mest avkastning per km2 i hela världen. Även djuren är välsignade med t.ex. mycket hög mjölkproduktion. När det israeliska folket återvänder efter den 2000 åriga förskringringen till landet har Gud själv lovat välsignelse och andeutgjutelse över folket, men dom måste komma in till landet för att skeendet skall förlösas. * Tacka Herren för att Gazakriget är slut. * Tacka Herren för gasfyndigheten 90 km från Haifa ute i Medelhavet som man nyligen funnit, området har fått namnet Tamar 1 och beräknas ha en gasmängd på 30 miljarder kubikmeter. Geologerna menar att det kan finnas ännu mer. * Tacka Herren för att det nu växer upp olika anläggningar i Israel för avsaltning av havsvatten. Nyligen vid staden Ashdod, i södra Israel vid Medelhavet. Anläggningen kommer att producera 100 miljoner kubikmeter dricksvatten varje år. Det blir det fjärde verket som är på gång eller håller på att byggas i Israel. * Tacka Herren för regnet över Israel och att Negevöknen blir alltmer blomstrande. * Tacka Herren för att stora sötvattensjöar upptäckts under södra Israel. * Tacka Herren för allt effektivare möjligheter att avsalta havsvatten. Detta har ökat Israels möjligheter till konstbevattning över hela landet. * Tacka även för extremt effektiva konstbevattningsanläggningar som israeliska ingenjörer tagit fram. * Tacka Jesus för att han håller på att förvandla Israels folk som nu mer och mer inser att Jesus är deras Messias. * Tacka för alla Messianska församlingar i Israel som nu upplever mer och mer av väckelse! * Tacka HERREN för mäktiga regn i Israel som bidragit till att sjön Genesaret sjönivå stigit med 257 cm (2,5 m), vilket är ett underbart bönesvar. Jämför med år 2018 då sjönivån steg med 50 cm. * Vi tackar Dig vår HERRE, att sjön Genesaret fortsätter att stiga och snart närmar den sig sin maxnivå. Tack Jesus!

Vi ber för:

* Att vattennivån skall stiga än mer i sjön Genesaret, att smältvattnet från bergsmassivet Hermon skall vara rikligare än man räknat med. Det föll mycket snö i januari månad. Bed om fortsatt nederbörd över Mellanöstern. Det fattas hela 550 cm (!!!) upp till normalnivå i Genesaret. * Rädda Döda Havet - Israel och Jordanien planerar ett samarbetsprojekt för att rädda Döda Havet, vars vattenstånd sjunker med ca 1 meter per år. En 180 km lång kanal planeras för att årligen leda 1 miljard kubikmeter vatten från Röda Havet till Döda Havet. Genom detta räknar man med att höja Döda Havet från nuvarande 410 meter under havsnivån till normalnivån på 395 meter under havsnivån. Bed att detta projekt lyckas! * Visdom för Israels "nye" regeringschef Ariel Sharon. * Att Intifadan tar slut. Araberna och judarna behöver inse vilket onödigt lidande de drar över sina folk. Att det upptrappade våldet och dödandet på Västbanken och Gazaremsan upphör. * Att de messianskt troende på palestinskt och israelisk sida inte dras med i hatets spiral. * Skydd mot terrorattacker. * Rädda (öppna) Tempelplatsen i Jerusalem - Jerusalems borgmästare Ehud Olmert framförde i ett tal nyligen kravet att Tempelplatsen skall öppnas för judar och kristna. Alltsedan Ariel Sharons omtalade besök på Tempelplatsen och Intifadans start hösten 2000 har Tempelplatsen endast varit öppen för muslimer. Olmert anser att Tempelplatsen skall stå under israelisk kontroll och vara öppen för alla trosinriktningar. Han varnade också för att arabernas arkeologiska utgrävningar på Tempelplatsen kan förstöra viktiga fornlämningar och historiska fakta. Bed om en öppen Tempelplats!

* Att lögnerna som sprids i konflikten blir avslöjade. Att hatet som lärs ut i palestinska skolböcker och massmedierna blir stoppat och istället ersätts med en undervisning av förståelse och respekt. * Att de pånyttfödda kristna står upp och vågar ställa sig bakom Israel - just nu, när världen blir alltmer negativ och hatisk mot Israel. * Bed att terrorattackerna mot USA inte leder till att Israel beskylls för att vara en indirekt orsak till attacken, bed om beskydd över Israels och USA:s ledare, att deras förhållande till varandra inte kommer att förändras p.g.a. konflikten i Afghanistan. * Bed att medel frigörs till att få hem så många judar som möjligt till Israel från alla världens länder, speciellt då Sovjetunionen, Argentina och Frankrike där antisemitismen ökat den senaste tiden. * Bed att de senaste dagarnas terrorattacker upphör, där många människor dödades i Netanya och i Jerusalem. Bed om frid och fred i Mellanöstern. * Bed om ett andligt uppvaknande bland både judar och araber, att dom förstår att Jesus är världens "ende" frälsare. Jesus är verkligen vägen, sanningen och livet. Han är den ende som kan återupprätta kontakten mellan Gud och människan, vilket också på sikt leder till upprättade relationer mellan de olika folkgrupperna i Mellanöstern. * Bed att president Bush senaste uttalanden om Arafat inte kommer att skada Israel eller försvåra situationen i Mellanöstern. * Bed att bombningen av Gaza inte trappar upp våldsspiralen. * Bed att Israel inte dras med i kriget som USA planerar mot Irak. * Bed om Guds vilja och plan inför det parlamentsval som vi står inför. * Bed för partiet Likud som ser ut att vinna valet i allmänhet och för premiär-minister Sharon i synnerhet. * Bed om ett gott arbetsklimat och gott samarbete mellan partilägren i Knesset, Israels Parlament. * Bed om beskydd över Israel, när kriget mot Irak närmar sig alltmer. * Bed om Guds bästa lösningar och ledning för de beslut som kommer att fattas när FN-inspektören Hans Blix nu håller på att avsluta sitt arbete och lägga fram sin slutrapport inför FN.

* Bed för USA:s ledare att dom fattar bästa tänkbara beslut i den oerhört komplexa situation som råder i Irak. * Bed för civilbefolkningen i Irak, att så få som möjligt skadas och dödas. Krig är något fruktansvärt och svårt för oss svenskar att förstå. Efter mer än 200 år av fred kan vi inte föreställa oss hur civilbefolkningen i Irak och särskilt barnen drabbas av det storkrig som Nu pågår för fullt. * Bed även för soldaterna på båda sidorna, att så många som möjligt räddas för evigheten. * Bed att kriget upphör så snart som möjligt. * Bed att hjälpsändningarna till Irak liksom uppbyggnadsarbetet och landets "nya" ledarskap kommer att fungera på bästa sätt. * Bed att Irak inte blir ett nytt Vietnam, utan istället utvecklas till ett sunt demokratiskt land, där olika folkslag oavsett religiös tillhörighet kan leva tillsammans och skapa ett land där framtidstro och utveckling kan råda. * Bed om en nederbördsrik regnperiod över hela Mellanöstern så att Genesaret och övriga vattenreservoarer når sin max-nivå före nästa sommarperiod. * Bed att självmordsbombarnas offensiv stoppas och de skyldiga ställs till svars både i Israel och Irak. * Bed att alla sanningar kommer fram kring de pågående domstolsförhandlingarna i Haag liksom att sanningarna kommer fram varför Israel byggt det s.k. "stängslet". Här handlar det dels om ett solklart fall av diskriminering och dels om en stads rättigheter att försvara sig mot terrorism. * Bed att Israels underskott i grundvattentäkterna på 1 miljard kubikmeter fylls upp - bed om regn över Israel!

* Bed om mer regn över Israel. Bed att det oerhörda tillflödet av vatten år 2004 fortsätter de närmaste åren. Befolkningen växer numerärt i Israel. Idag är man 6,5 miljoner som delar på vattenresurserna och det är problem och kris. Hur ska det gå när det bor 8-9 miljoner i Israel? Bed om regn under varje år och det under många år framöver. Israels Gud - den ende sanne Guden kan ordna med detta som svar på bön.* Bed att de omkringliggande ländernas hat mot Israel och deras intentioner att skaffa kärnvapen och direkt hota Israel med kärvapenbestyckade raketer misslyckas. I ett kärnvapenkrig är alla förlorare. Det måste vi alla inse och det kanske tyvärr för sent om den nuvarande upptrappningen av kärnvapentillverkning fortsätter. Den måste stoppas på något sätt. Bönens vapen är starkt. Därför uppmanar jag dig som läser detta att be för situationen i Mellanöstern. * Bed att utrymningen av Gaza sker så smidigt som möjligt. Bed att alla familjer som mister sin försörjning och sitt boende ersätts, att människorna som drabbas skall bli helade från det trauma dom genomgått. * Bed att Israels underskott i grundvattentäkterna fylls upp igen - bed om regn över Israel! * Bed att nya partier och regeringsalternativ blir det maximalt bästa för Israel som nation, att Herrens vilja får ske i allt. * Bed att Hamas besök i Moskva leder till en fördjupad dialog med Israels regering. * Bed om fred och försoning i Libanon. * Bed att den libanesiska armén får kontroll över området och att freden får fortsätta. Bed för alla privatpersoner som drabbats i södra Libanon och norra Israel. Bed att återuppbyggnadsarbetet skall gå fort. Bed att människor skall få kraft att förlåta och gå vidare efter allt som hänt de senaste veckorna.* Bed att kärnvapenhotet från Iran skall lösas på något sätt, att det inte blir ett upptrappat krig i Mellanöstern. * Bed att den Iranska och den Israeliska regeringen inser att hot och hat inte leder någonstans. * Bed att det blir fred och försoning i Mellanöstern. Bed om fred och försoning i Libanon och en lösning på inbördeskriget mellan Hamas och Al-fateha. Bed om fred i Mellanöstern.

* Bed att profetian i Jes. 19:23-25 skall gå i uppfyllelse:"På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien mina händers verk och Israel, min arvedel." * Bed att Kassamraketerna slutar att regna över Israel och speciellt över staden Sderot. De över 2 774 raketer som bara under 2007 träffat Israel orsakar ett stort lidande och en stor förödelse i landet. Under perioden från år 2001 har cirka 8700 raketer träffat byar, städer (Sderot) och samhällen i Israel. *Bed att Irans ledning inte verkställer sitt hot mot Israel om utplåning * Bed om fred i Mellanöstern! * Bed om regn i Israel, att Genesarets sjö fylls på ordentligt med vatten. Vattennivån är i nuläget 50 cm lägre än förra året. En brist på 410 miljoner kubikmeter vatten kommer att drabba Israel i år om inget händer. Vattenmyndigheterna avser att införa regler som begränsar konsumtionen. Genesarets vattennivå kommer redan i juli att sjunka under den "röda linjen". I början av juli var nivån på 213,57 meter under havsnivån och den s.k. "svarta nivån" är 214,87 meter. Be om nederbörd över Israel! Hoppet står nu till Israels Gud. Bed om regn ! * Nyval närmar sig i Israel och kommer ev. att verkställas i början av 2009 - BED att Kadimaledaren Tzipi Livnis ersätts av Benjamin Netanyahu som är en Bibeltroende jude som förstår att Messias ankomst närmar sig med stormsteg - Bed att Guds vilja skall ske - Bed om beskydd i hela den kommande valproceduren.* Bed om beskydd över människorna i Gaza, de stridande parternas soldater och speciellt kvinnor och barn som kan komma i stridslinjen. Bed om väckelse över Gazaområdet. * Bed att de stridande parterna så snart som möjligt kan gå in i fredsförhandlingar och att Hamas skall sluta att sända Kassamraketer in över de södra delarna av Israel. * Bed om fred i Mellanöstern, att kriget i Gaza inte eskalerar.* Bed om beskydd för civilbefolkningen både i Gazaområdet och i södra Israel, att de förskonas så mycket som möjligt av det pågående kriget mellan Israel och Hamas. * Vattenbristen är fortsätter i Israel. Sjön Genesaret ligger fortfarande en halv meter under den nedre röda linjen. * Alla kristna uppmanas att be om ett vattenunder! * Det beräknas bara vara ca 6 mån kvar innan Iran kan börja tillverka kärnvapen utifrån sina reaktorer. * Bed att hoten från Irans president gentemot Israel upphör och bed om fred i Mellanöstern. * Bed om en fredlig lösning på konflikten kring Ship to Gaza - Bed om en nyanserad nyhetsrapportering. * Bed om regn över hela Israel! * Bed att nyplantering av skog i Haifa-området skall kunna ske så snart som möjligt efter den stora skogsbranden.* Bed om en fredlig utveckling i den demokratiseringsprocess som pågår i nordafrika. * Bed om fred i Mellanöstern, att vänskap växer fram mellan Israel och de omkringliggande länderna, Jesaja 19:24-25. * Be för Mellanöstern! Be om fred i regionen, att kriget i Syrien upphör så kriget inte sprids vidare till andra länder i Mellanöstern. * Be om att den tillfälliga freden i mellan Gaza och Israel blir stabil, att raketbeskjutningen från Gaza mot södra Israel upphör. * Bed att IS framfart i Syrien och Irak stoppas, att deras möjligheter att utbreda sig hindras. * Bed att västvärlden lyckas slå ut IS fästen i Syrien och i Irak även om det är ett obekvämt böneämne. Terrorn mot civilbefolkningen i dessa områden måste stoppas.

* Be för ledarna i EU, EU:s utrikeschef Catherina Ashton, att de justerar och modifierar regelsystemet i deras tillkännagivande gällande Västbanken, östra Jerusalem och Golanhöjden. Från årsskiftet 2013/ 2014 förbjuder EU:s medlemsstater; att finansiera projekt i eller sluta avtal med israeliska bosättningar eller andra israeliska "enheter" på ockuperad mark, oavsett om det handlar om Västbanken, östra Jerusalem eller Golanhöjden. "EU erkänner inte Israels suveränistet över Golanhöjden, Gazaremsan och Västbanken, inklusive östra Jerusalem och anser icke dessa områden vara en del av Israels territorium, oavsett deras legala status enligt israelisk lag", heter det i reglerna. Enkelt uttryckt vill EU sätta ner foten och fastställa att EU bara erkänner det Israel som finns inom 1967 års gränser. Enligt staten Israel påverkas möjligheterna till fortsatta fredssamtal negativt på grund av EU:s tillkännagivande. Israel har via sin ambassadörer varnat för att riktlinjerna bäddar för en allvarlig kris mellan EU och Israel eftersom "ingen israelisk regering kommer att acceptera dessa villkor." Be därför för EU:s ledare, att de ödmjukar sig i förhållande till det judiska folket och staten Israel. Vi vill inte dra in förbannelse över Europa länder! Istället välsignar vi det judiska folket och därmed blir även våra nationer välsignade av den "ende" sanne Guden, Israels Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud som vi kristna bekänner vara Fader, Son och den Helige Ande.* Be att IS framfart i Mellanöstern stoppas. Be om beskydd över folken i Mellanöstern. Be att Gud utgjuter mäktigt av sin helige Ande och räddar folkslagen. * Be att Israel kan hålla sig utanför kriget i Syrienområdet. * Be även att den negativa hållningen mellan Ryssland och Israel inte eskalerar. * Be om många nya företag i Israel. * Be om god ekonomi i Israel. * Be om mer regn i Israel, att vattenmagasinen fylls på. Detta gäller speciellt sjön Genesaret. Be om nya upptäckter och lösningar för att förvandla den södra delen av Israel från öken till bördigt land. Be att nya lösningar kommer fram som gör att det finns tillräckligt med vatten för att förvandla öken till bördigt land. * Be att Israel skall klara av att ta emot det ökande antal judar som nu återvänder till Israels land. * Be för Margot Wallström och svenska regeringen att de ändrar hållning till Israel och nyanserar sin hållning och lyssnar fullt ut på både parterna i konflikten * Be intensivet för Israel mellan den 21 - 23 sept år 2017 som ÄR extremt viktiga profetiska dagar. * Be om beskydd för Israels gränser till hav, luft och land. * Bed för Israels regering och ledning att fatta kloka beslut under tidspress från yttervärlden. * Proklamera och be ut det profetiska ordet att Israel aldrig mer skall ryckas upp ur det förlovade landet, Israel, där Guds egendomsfolk judarna har sitt hemland. * Be och tacka den "ende" Guden, Israels Gud som beskyddar nationen Israel på alla plan. Be att ärkeängeln Mikael beskyddar nationen tillsammans med sina stridsänglar. Amos bok kapitel 9:15:"Jag (HERREN) skall planera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud."

* Be om en mäktig bönens Ande över alla de Messiastroende i Israel. * Be om rikligt med regn även fysiskt. * Bed att ärkeängeln Mikael aktiveras maximalt som svar på Kristi globala kropp förbön för det judiska folket, staten Israel och förbereder sig och hans myriader av änglar för Gog-kriget som Nu närmar sig. HERREN - lejonet av Juda ryter Nu - ingen nation eller krig skall kunna övervinna det judiska folket Guds egendomsfolk - Israel. HERREN själv strider för Israel, Hes. 38 - 39, Sakarja 12. Alla nationer som går emot Israel skall GUD själv döma och den som reser sig upp mot Jerusalem skall själv sarga sig! * Be att Gud utväljer ledarna för nationen Israel i valet idag, 2019-04-09. * Vi ber att Gud själv skall ge mäktig favör för Israel, att rätt regering skall leda landet in i framtiden. * Be att "Bibi" får till en bra Regeringskonstellation som på bästa sättet gynnar Israels intressen på alla plan. * Be att relationerna mellan Israel och Sverige skall förbättras, nu är vi fått en ny utrikesminister. * Be att den komplicerade inrikespolitiska situationen skall gå till seger, att folkets politiska ledare skall kunna förhandla fram en ny regering som ynnar det judiska folket och staten Israel på bästa möjliga sätt. * Be att de politiska ledarna kan kompromissa fram en majoritetsregering, där man även tar hänsyn till de ultraortodoxa judarna och deras ovilja att göra militärtjänst. * Bed för Blåvitt och Likud, där Benjamin Netanyahu och Benny Gantz har nyckelrollen. De behöver personlig förbön. * Be över hoten mellan Iran och USA, att inte Israel skall dras in i ett eventuellt krig mellan dem. * Be om beskydd över Israels land till hav, luft och land, för alla som bor där. * Be att ärkeängeln Mikael och hans stridsänglar står emot all fiendes härsmakt och beskyddar Guds egendomsfolk, det judiska folket. * Bed att Svenska kyrkan och andra trossamfund med en ersättningsteologisk hållning skall få insikt om att Israel, det judiska folket är Guds land och Guds folk. * Be att Sveriges Regering skall ändra sin politik och attityd gentemot staten Israel, bed om en Regering som gör Sverige till Europas bästa Israelvän.

* Israel har suttit fast i en politisk återvändsgränd i mer än ett år nu och det har krävt ett tredje nationell val, som nu kommer att hållas den 2 mars. * Bed att valet bryter dödläget! * Bed även för Benjamin Netanyahu som kommer att ställas inför rättegångar, i tre ärenden. Han har själv tagit tillbaka sin ansökan i Knesset om parlamentarisk åtalsimmunitet. Rättegångarna kommer att påbörjas innan valprocessen startar. * Bed även att USA:s president Donald Trumps fredsplan för att skapa en varaktig fred mellan Israel och palestinierna prövas mot Guds heliga vilja och plan. Skriften är ju klar att han inte vill att landet delas. Gud själv vet dock vad som är bästa möjliga lösning just nu. * Bed för Israel, för folket och dess ledare att Guds vilja sker på samtliga plan. * Bed också för premiärminister Netanya och hans familj när de möter de straffrättsliga åtalen på grunder som många anses orättfärdiga, konstruerade och politiskt drivna. * Netanya gick segrande ut i valet i mars år 2020. * Bed nu att han lyckas att bilda en ny regering. Det ser ut som det fattas två mandat, i nuläget.

Prenumerera på tidskriften Israels vänner, ring tel. 040 - 94 94 12 eller gå till Israels Vänners hemsida.

Vill du resa till Israel och t.ex. ha Netanya som utgångspunkt så sökt kontakt med Hotel Orits hemsida.

Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Tillbaka till Israel-länkarna.