Framtidens skola

Form för e-mail


 Är tacksam om du som läser detta förslag till motion via Internet ger din feedback genom att fylla i formuläret nedan. Motionen hoppas jag kan bidra till en förändrad syn på skolan och ge tankar som kan bidra till en positiv utveckling i framtidens skola.

Ditt förnamn:
Ditt efternamn:
E-Mail:
Hemsida (url):
Ditt ärende:
Kommentarer:

Alla goda krafter samverkar i framtidens skola !

Många elever i våra kommunala skolor lyckas inte fullborda grundskolan med godkänt i kärnämnena matematik, svenska och engelska. De flesta lyckas, men många är svaga i kärnämnena. Till gymnasieskolorna tar man sedan med sig problemen, vilket ofta leder till fortsatta svårigheter. I t.ex. de 3-åriga yrkesinriktade linjerna fullgör enbart ca 73 % sina gymnasieprogram. Där finns även stora problem med hög frånvaro. I de mer teoretiska gymnasielinjerna finns liknande problem även om de inte är lika framträdande. Idag är friskolor på modet. Ofta kännetecknas de av kompetenta lärare, en tydlig disciplin och arbetsro, vilket leder till bättre studieresultat. Man ser till och ställer krav på varje elev och ger uppmuntran och stöd för framgångsrika studier. Mycket nära kontakt eftersträvas mellan föräldrar, skolan och eleverna. Här finns en tydlig pusselbit till en framtida skola, att lära av de bästa exemplen bland friskolorna och de kommunala skolorna.

I min motion vill jag få till en förändring underifrån.

Detta betyder inte att man inte skall utveckla skolan maximalt uppifrån. Återkommande fortbildning och det livslånga lärandet skall leda till ett kompetent och enhetligt lärarlag. Rektorn och skolledning skall givetvis göra allt för att visa på ett tydligt och kompetent ledarskap, där deras goda föredöme och samarbete leder till att människor utvecklas maximalt på alla plan.Men samtidigt är det extremt viktigt att eleverna blir sedda, respekterade och myndigförklarade. Dom kan själva göra någonting åt sin situation.

Skolledningen måste uppmuntra och i samråd med eleverna skapa starka och målmedvetna elevråd. En eller flera kommunikatörer/ utvecklare behöver anställas t.ex. centralt för Gävles skolor, i framtiden kanske t.om. en på varje gymnasieskola. Den personens uppgift skall vara att stärka dialogen mellan skolledning och elevråd samt skapa en tydlig handlingsplan för elevinflytande i enlighet med Skollagens kap 11 § 4, där det står att ”eleven skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” Kommunikatören skall starta upp funktionella elevråd på varje gymnasieskola, följa upp och utveckla deras arbete. Alla möten i elevrådet skall protokollföras och följas upp systematiskt, t.ex. via mail-systemet First Class och med regelbundna besök i elevråden. De gymnasieskolor som ersatt elevråden med klassråd/ husråd behöver på samma sätt hjälp och stöd av en professionell kommunikatör. Det förändrar ingenting när det gäller själva principen. Elever som engagerar sig inom dessa elevråd skall premieras och elevrådsarbetet bör bli ett poängsatt fritt val i det ordinarie kursutbudet. Intyg skall sedan utfärdats för alla som deltagit i elevrådsarbetet efter avslutade gymnasiestudier. Elevrådsarbetet skall betraktas som en god extramerit inför de stundande yrkeslivet.

Skolkuratorer och elev-vård.

Här är även t.ex. tillgång till skolkuratorer en viktig länk för att hjälpa och stötta elever som på olika sätt mår dåligt. Målsättningen skall vara att bryta den nedåtgående trenden inom grundskolan och gymnasieskolan och få alltfler att fullborda sina gymnasiestudier och sedan läsa vidare inom de olika högskoleprogrammen. De yrkesinriktade programmen skall tillföras resurser och stärkas. Konkret hjälp skall ges till svaga elever och målsättningen bör vara att så många som möjligt fullbordar sin yrkes-utbildning.


Nedanstående Att-satser har till syfte att utveckla Sveriges skolor fram till 2006 och därefter när maktskiftet skett. Socialdemokraterna har misslyckats med sin skolpolitik. Nu är det dags för en förändring. Till maktskifte nu !


* Att Sveriges kommuner aktivt tar till vara de goda erfarenheter som de bästa friskolorna visar upp och gör allt man kan för att föra in detta aktivt i de kommunala skolorna. Sveriges kommuner skall samtidigt acceptera Friskolan som en given konkurrent till de kommunala skolorna.

* Att handlingsplaner utformas för utveckla de kommunala skolorna på ett maximalt sett både underifrån och uppifrån och det samtidigt. Dels genom att anställa professionella kommunikatörer/ utvecklare i gymnasieskolorna vars uppgift är att skapa effektiva elevråd/ klassråd/ husråd på varje gymnasieskola. Dessa kommunikatörer skall på ett oberoende sätt förmedla kontakt mellan skolledning och eleverna. Allt skall syfta till att ge ett verkligt elevinflytande enligt Skollagen kap 11 § 4. Dels genom att fortsättningsvis göra allt för att utveckla den enskilde läraren, lärarlaget, skolledningen till att bli än mer professionella, men lärarnas fortbildning och forskning får inte försämra skolornas undervisningsnivå. Lärarresurser måste alltid finnas i en effektiv framtida skola. Icke behöriga lärare bör man ersätta eller fortbilda så skolan enbart har behöriga lärare.

* Att tillgång till skolkuratorer och samtalspartner skall finnas på varje gymnasieskola. Deras uppgift är att hjälpa och stötta elever som på olika sätt mår dåligt.

* Att konkret hjälp skall ges till svaga elever, vilket leder till målsättningen att 100 % av eleverna klarar sina gymnasieprogram. Detta måste följas upp speciellt när det gäller de yrkesinriktade programmen, där stora resurser måste till för att förbättra situationen i nuläget. I skollagen står det: ”att Alla barn har rätt att få undervisningen anpassad utifrån sina individuella behov”. Att bara ca 73 % av eleverna på de yrkesinriktade gymnasielinjerna fullbordar sin utbildning är ej acceptabelt.


Gävle 18 februari 2005.

Hans Andrén Kommunpolitiker i Gävle, ers. i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Till Kristdemokraterna.