Fadern, Sonen och den Helige Ande leder Historiens mot sitt slutmål. Nya Himlar och en ny Jord, där rättfärdighet bor!

Missa inte att se videorna om Jesu återkomst längst ner på denna sida med Pastor Hans Jansson!

"Jag (Herren Gud - de ende sanne Guden) förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra" ... "Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket", Jesaja 46:10-11.

Den avgörande skillnaden mellan levande kristendom och de andra världsreligionerna är att Kristendomen har en levande frälsare - Jesus Kristus. Jesus dog på korset för oss Alla och uppstod från de döda för Vår rättfärdiggörelse skull. Han är inte kvar i graven. Han är uppstånden! Han lever! Även Jesu efterföljare har fått löftet av Jesus:"Den som tror på mig skall leva om han än dör" och "den som tror mig skall aldrig någonsin dö". Detta skiljer ut Kristendomen helt och hållet från de övriga världsreligionerna. Vi har en levande ledare som sitter på Gud - Faderns högra sida och manar gott för oss. Och vår ledare har lovat att komma tillbaka till jorden, i slutet av vedermödan vars start närmar sig allt snabbare, nu när vi går in i avslutningen av församlingens tidsålder. Jesu återkomst sker i två etapper;


1.)Först hämtar Jesus hem Kristi brud. Den brinnande och levande Guds församling på jorden. Herren själv skall stiga ned från himmelen och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som då ännu lever och är kvar på jorden bli bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes: och så skall vi alltid vara hos Herren, 1 Tess 4:16-17. Se, jag säger Er en hemlighet: Vi skall inte alla avsomna, men alla skall bli förvandlade, (som tror på Jesus) och det i ett Nu, i ett ögonblick, vid en sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skall uppstå till oförgänglighet, och då skall vi bli förvandlade, 1 Kor. 15:51-52. Detta Är den 1:a uppståndelsen! Saliga är de människor som har del i den 1:a uppståndelsen. De är fyllda med Guds helige Ande och lever ett brinnande kristenliv i avslutningen av Församlingens tidsålder, Matt. 25.

1 Tess. 1:10 - Jesus som befriar oss från den kommande vredesdomen - Grek.

1 Tess. 1:10 - Jesus som frälsar oss från den tillkommande vreden - Bibelkommisionens Normalupplaga 1903.

1 Tess. 1:10 - Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen - 1917-års översättning.

1 Tess. 1:10 - Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen - Svenska Folkbibeln, 1998.

Läs även 1 Tess. 4:17, 5:9 och Rom. 5:9 samt Upp. 3:10.


2.)Sedan kommer Jesus fysiskt tillbaka sju år senare från himmelen med Kristi församling till Olivberget i Jerusalem i slutet av "Vedermödan", den s.k. Daniels 70:e årsvecka för att upprätta ett globalt 1000-årigt, jordiskt rike. Jesus kommer vid detta tillfälle inte som Guds lamm, utan som konungarnas konung för att regera på jorden, från Jerusalem och över alla folkslag.


Till detta kommer Kristendomens heliga skrift Bibeln som i förväg genom profeterna skissar den mänskliga historien genom årtusenden. Bibeln har bevisat sig vara ´"Guds eget Ord" genom historien, genom profetiorna som i detalj överensstämmer med den historiska verkligheten när man börjar detaljgranska Bibelns egna utsagor. Vilken annan helig bok i de andra världsreligionerna kan visa upp något sådant? Den enda värlsreligionen vid sidan av Kristendomen som uppvisar något liknande är Judendomen eftersom judarna tror på Gamla Testamentet, vilket är första delen av de kristna heliga skrifterna vid sidan av Nya Testamentets skrifter.


"Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna", Amos 3:7.

"Så mycket fastare står nu det profetiska Ordet för oss och Ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud", 2 Petrus brev 1:19-21.

När man talar om det profetiska talar man om att Gud i förväg sagt vad som skall hända i framtiden, genom Bibeln som är Guds Ord givet till människor, i alla tider. I t.ex. profeten Daniel blir detta extremt tydligt. Profeten skissar från 600 talet f.Kr. historien in i modern tid med oerhörd precision.

Profeten Daniel tecknar 7 riken som skall komma i kronologisk ordning;

* det Babyloniska

* det Medien/ Persiska

* det Grekiska

* det Romerska

* det återuppståndna Romarriket i modern tid, EU - Europeiska Unionen

* det Messianska 1000 års-riket

* Guds Rike som till sist uppfyller hela jorden det s.k. "Stenriket."


Detta visar tydligt att Gud är historiens HERRE och bryr sig om vad som händer i världen, i vårt vardagsliv och i våra dagliga frågeställningar. Aposteln Paulus förmedlar Guds Ord till oss i denna sak mycket tydligt i Filipperbrevet kap 4 versarna 6 - 7: "Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

Några nyckelbibelord för den sista tiden:

Brevet till Filadelfia, Upp. 3:7-8, 10-13, "Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn ... Eftersom du har besvarat mitt ord om uthållighet,

skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess innevånare på prov (jmf. 1 Tess. 1:10, 5:9, Upp. 3:10).

Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."


Brevet till Laodicea, Upp. 3:14-22, "Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."

Matteus evangelius kap. 24:1-22, 32-35: "När Jesus satt på Oljeberget (Olivberget i Jerusalem) och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknat på din återkomst och den här tidsålderns slut. Jesus svarade dem:

1. "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse." (vers 5) ..."Många falska profeter skall träda fram och bedra många." (vers 11).

2. "Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit."

3. "Folk skall resa sig mot folk ocha rike mot rike,"

4. "och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna."

5. "Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall och de skall förråda varandra och hata varandra.

6. "Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta."

7. "Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst."

8. "Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma."

9. "När ni då ser förödelsens styggelse (Bildstoden som Antikrist sätter upp) som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det" (Jesus hänvisar här till profeten Daniel - den 70:e årsveckans 7-års period då Antikrist regerar).

10. (Under den 70 årsveckan) "Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas."

11. "Lär av en jämförelse med fikonträdet (1948 - Israel, 1967 - Jerusalem). Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte (generation) skall inte dö förrän allt detta händer."

12. "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." (Här slutar Jesu svar på vad som skall hända vid tidens slut.)


Psalm 90 vers 10: "Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker." (Möjlig tid för start av Daniels 70:e årsvecka blir då i tidsspannet år 2011 - 2021 vid en bokstavlig tolkning av Jesu Ord i Matt. 24).

Matt. 24:42, 44: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer ... Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen." Läs även Matteus 25 kapitel om bruden som gör sig redo för att möta sin brudgum.

I det sista nyckelbibelordet talar Jesus själv till oss i Johannes evangelium kap 14:1-3f: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Om om jag än går och bereder plats åt er skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är."


 

Jesu återkomst del 1, Pastor Hans Jansson Uppsala.

Om inte länken fungerar i Firefox kan du använda Microsoft Edge eller Internet Explorer. Du behöver då öppna videon i nytt fönster.

 

Jesu återkomst del 2, Pastor Hans Jansson Uppsala.


 

Jesu återkomst del 3, Pastor Hans Jansson Uppsala.


 

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn", Joh. 3:16-18.


 

Uppdaterad 2022-05-20 av Hans Andrén.


Tillbaka till sidans topp. Till undervisnings-index. Till Fam Andréns hemsida.