Visioner och prioriteringar i Evangeliska Frikyrkan


Evangeliska Frikyrkans vision är … växande församlingar förmedlar "hela evangeliet" till "hela människan" över "hela världen" med tre verksamhetsinriktningar; evangelisation och församlingsgrundande, ledar- och församlingsutveckling och diakoni och samhällsutveckling.


Här är tydlighet och dialog väsentliga för att samarbetet skall kunna utvecklas och ömsesidigt berika alla partner. EFK:s identitet är också församlingar tillsammans i gemenskap och mission. Här är det oerhört viktigt med ett dynamiskt samspel mellan församlingarnas frihet och en tydlighet i inriktningen på det gemensamma internationella arbetet. Ömsesidig impulser och konkret samverkan förstärker den internationella dimensionen, som är viktigt i allt arbete som EFK bedriver.

Bakgrund och motivering

EFK har bl.a. Lausannedeklarationen som ett grunddokument för det internationella arbetet. Temat från Lausanne, ”Hela evangeliet till hela människan i hela världen”, beskriver väl samtliga modersamfunds syn på relationen mellan församlingsinriktat och socialt missionsarbete. Mission är hela församlingens uppdrag. I församlingen bör det regelbundet undervisas om mission i ett bibliskt perspektiv. Församlingen bör vara en miljö, där gåvor för missionstjänst upptäcks och utvecklas. Det är av stor vikt att den direkta relationen mellan församling och missionsarbetare präglas av förbön, offer och personlig omsorg. Det dåvarande Nybygget uttryckte att den ville vara en rörelse som hjälper församlingarna att fullborda missionsuppdraget, att nå alla folk, genom att motivera, utrusta och understödja kristna i alla åldrar. Målet är att förkunna Kristus för alla folk. EFK vill därför vara en pionjärmission, där onådda folk prioriteras i det tvåfaldiga uppdraget: Evangelisation och social omsorg. Vi ser våra egna begränsningar och behov så att vi lär och utmanas av våra samarbetspartners.

Evangeliska Frikyrkans identitet

EFK är ett trossamfund som är en församlings- och missionsrörelse med fyra identitetsbegrepp; missionsinriktad, baptistisk, evangelikal och karismatisk. EFK menar att mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Herren Jesus Kristus. Mission är den kallelse och det uppdrag som Gud har gett den kristna kyrkan och den lokala församlingen, att manifestera och förkunna det goda nyheterna om Guds rike, evangeliet om Jesus Kristus, i hela världen, till ett vittnesbörd som kan ses och höras bland alla folk, Matt. 24:14. Denna mission har sin förutsättning och grund i församlingens inre liv och gemenskap. Kyrkans mission utgörs specifikt av dess vittnesbörd i ord och gärning om Guds kärlek, Guds frälsning och Guds rike, med andra ord av evangelisation/ församlingsbyggande och tjänst/ diakoni. Uppdraget delas av alla kristna, men församlingen avskiljer och sänder några för särskilda uppgifter för vilka de har personlig utrustning och kallelse.

Samarbete för att fullfölja Jesu missionsbefallning

10/40 fönstret och onådda folk är beteckningar som försökt sammanfatta de stora utmaningarna i vår tid. De flesta av världens fattigaste finns just inom det angivna området. Denna geografiska och etniska fokusering har påverkat många missioners strategiska planering. En markant tyngpunktsförskjutning har således skett från de traditionella missionsfälten till muslimvärlden och Asien. Över hälften av de evangeliska missionärerna i världen idag kommer från de tidigare mottagande missionsländerna. Betoningen på evangelisation och församlingsgrundande är tydligt i samtliga regioner. Fem nya partnerskap har bildats med särskilt fokus på missions-motivation och församlings-grundande bland onådda folk. Arbetet i Sverige berikas av insatser från och erfarenhetsutbyte med våra samarbetskyrkor och partners utanför Sverige samtidigt som församlingsprogrammet är en resurs i regionernas arbete.

Ledarskap

Skall missionsarbetet utvecklas måste EFK starkt betona ett sant kristet ledarskap, vilket utmärkes av tjänst och inte av dominans som EFK uttrycker det. Min not. "Detta är helt avgörande inför framtiden. Kollektiva ledarskap behöver finnas i de lokala församlingarna och det måste präglas av ödmjukhet och aktivt lyssnande mot Gud och människor. Där behövs det män och kvinnor som tillsammans ger en tydlig färdriktningen för församlingen". Mötesplatser finns för fördjupad teologiskt reflektion kring ledar-, församlings- och organisationsutveckling och för dialog kring fungerande strukturer för detta arbete. EFK liksom var och en av våra partners, har en genomtänkt organisation, som är kulturellt och resursmässigt anpassad för uppdraget. Ledarutveckling är genomsyrad av ett ömsesidigt lärande av varandras erfarenheter. Min not. "Just detta ömsesidiga lärande av varandras erfarenheter och en fördjupad teologiskt reflektion och den aktiva dialogen mellan människor är mycket viktig enligt min mening". Arbetet med ledar- och organisationsutveckling inriktas i första hand på EFK:s internationella personal och samarbetspartners och samtalen med dem skall ske i samförstånd och på ett sätt som visar respekt för deras självständighet och integritet.

Tjäna i samhället, diakoni- samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.

Den missionerande församlingen kan inte bortse från den konkreta nöden i en värld där en stor majoritet av människor lever i fattigdom, ohälsa, ofrihet och brist på utbildning. Tjänst/diakoni är, som redan påpekats, en del av kyrkans missionsuppdrag. Att leva i tjänst för andra är en kristen livshållning i Jesu efterföljd, Matt. 20:28. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet. EFK vill ta sin utgångspunkt hos de fattiga i samhället och särskilt prioritera insatser som tydligt förbättrar deras situation och som ökar respekten för deras värde och värdighet, det vill säga deras ”mänskliga rättigheter”. Begreppet fattig har alltså inte bara en materiell och ekonomiskt innebörd utan även en social, kulturell och politisk. Ur mänskliga rättigheter synpunkt vill vi i första hand fokusera religionsfrihet och minoritetsfolks rättigheter samt insatser för barns och kvinnors fri- och rättigheter. Vi tror att sådana insatser på sikt även bidrar till strukturella förändringar som krävs för att bekämpa fattigdom och misär.

EFK:s personal och missionsuppdraget

Mission är hela församlingens uppdrag. Församlingen är därför den miljö där personlig kallelse och gåvor för missionstjänst upptäcks, bejakas och utvecklas. EFK understryker vikten av en fortsatt direkt relation mellan församlingen och dess utsända missionsarbetare i förbön, offer och personlig omsorg. EFK centralt bidrar med samordning av missionsinsatser, uppbyggnad av kompetens, utveckling av internationella kontakter samt med utbildning och anställning av missionärer. EFK:s medarbetare bör arbeta i team och skall alltid stödja de nationella församlingarna, individer och organisationer som samarbetet innefattar. Den personliga inlevelsen och villigheten att dela människors liv och erfarenheter ger trovärdighet åt missionärens insats. Som utsänd från den rika världen och med rätta ofta betraktad som representant för pengar och makt – bör missionären i första hand se sig själv som Kristi medarbetare och medmänniskors tjänare och därtill i livsstil och levnadsstandard söka leva så nära befolkningen som möjligt. Missionären söker identifiera sig med människors situation, särskilt de fattigas och förtrycktas.

Ungdomsvärlden

Missionsengagemanget bland ungdomar är en strategisk viktig fråga för missionärsrekryteringen. Ungdomsprogrammet sänder genom Step Out regelbundet ut unga människor till olika länder, där EFK är involverad i internationell mission. Under en kortare period får man se och lära och samtidigt göra en viss praktik. EFK har genom ungdomsprogrammet stött missionskonferenser för ungdom på europeiskt plan. Missionsinslaget vid ungdomskonferens Frizon är viktigt och bör ytterligare stärkas.

Samverkan i mission

De västerländska missionssällskapens dominans håller snabbt på att upphöra. I de yngre kyrkorna är Gud i färd med att mobilisera nya resurser för världsevangelisation. Därigenom visar GUD att ansvaret för evangelisationen tillhör hela Kristi kropp.

Under perioden 2004 – 2008 vill Evangeliska Frikyrkan ...

med sin identitet som ”församlingarna tillsammans i gemenskap och mission”, ge en tydlig inriktning åt sitt internationella arbete. Koncentration behöver ske kring insatser i de tre verksamhetsinriktningarna; evangelisation och församlingsgrundande, ledar- och församlingsutveckling samt diakoni och samhällsutveckling.

EFK vill fortsätta att ge sitt internationella arbete en pionjär inriktning och att i konkreta insatser förverkliga en helhetssyn på kyrkans missionsuppdrag i världen. Det skall genomföras med ökat samarbete och fördjupad ömsesidighet i relationerna med samarbetskyrkor och andra partners. För detta krävs både långsiktig planering och stor flexibilitet. Framför allt krävs människor som är villiga att låta sig engageras i tjänst och dessutom tillräckliga ekonomiska och administrativa resurser. Församlingarna har i båda dessa avseenden en nyckelroll för att EFK med trovärdighet ska förbli en missionsinriktad rörelse.

EFK kommer därför med beslutsamhet och engagemang att satsa på att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället för att förverkliga visionen ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.


Ett försök tills sammanfattning av Evangeliska Frikyrkans visioner och prioriteringar år 2004 - 2008 nedskriven av Hans Andrén, 2004-01-04.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Till undervisnings-index.