Fem principer till en meningsfull Bibelläsning


 

P R I N C I P E R N A

1. Varje gång du läser Guds ord, försök att tänka dig in i det som är Bibelns grundbudskap, nämligen att det finns en Skapare och en rättmätig Herre till både himmel och jord. Låt detta perspektiv på tillvaron vara vägledande för ditt sätt att tolka det som sägs.

2. Läs Bibeln med en förväntan på att den som talar inte bara är de människor som träder fram i de olika texterna, utan också den Gud som enligt Bibelns egen undervisning (2 Tim 3:16) har varit med och inspirerat de olika författarna.

3. Kom ihåg att det som enligt Bibeln är vårt största problem som människor är vår synd, vilket i sin tur gör att både vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera inte är i enlighet med Guds vilja. Kom också ihåg att synden är så allvarlig att den tvingade Guds egen son att gå i döden. Detta är ett stort under, att Herren väljer att visa oss sin nåd.

4. Låt Gud vara den han faktiskt säger att han är: den Helige. Hela det bibliska dramat förutsätter att Herren besitter de egenskaper som förknippas med hans helighet, samtidigt som han med brinnande iver söker vinna tillbaka den mänsklighet som har vänt honom ryggen. Som det står hos profeten Jesaja: ”Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ’den Helige’: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande” (Jes 57:15). Om vi låter dessa fyra grundförutsättningar styra vår läsning av Bibeln har vi alla chanser att tillgodogöra oss Bibelns innehåll på det sätt som det från början var tänkt. Då kommer vi att komma fram till insikten, att ingen kommer till Gud Fadern utom genom Guds Son – Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och ”Ordet” blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han (Jesus) var full av nåd och sanning (Joh. 1:14).

5. Sök den helige Andes hjälp att förstå vad du läser. Den helige Ande är en person som vill hjälpa dig att förstå den heliga skrift (han vill ha en relation till dig) och den Helige Ande vill leda dig in i hela sanningen. Bed den Helige Ande om visdom, insikt och kraft att förstå så kommer den Helige Ande att svara på din bön.

Av Hans Andrén, 2023-03-28.


Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.

Till undervisnings-index.