Abortturism - kan man som kristen acceptera detta?


Artiklarna nedan är i kronologisk ordning.


MRO - Människorätt för ofödda! Kristna Värdepartiet. Mats Selanders Blogg.Abortlagen (1974:595) ändras från 1 jan 2008

Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. Riksdagen sade ja till regeringens förslag, 2007-11-15. I propostionen 2006/07:124 antog Riksdagen regeringens förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595). Därmed bifaller riksdagen propostionen, där det föreslås att abortlagen ändras så att kravet att kvinnan skall vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att genomgå abort eller avbrytande av havandeskap, tas bort

I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008. Regeringen aviserar vidare sin avsikt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga vuxna och ungdomar. Regeringen aviserar även sin avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga det arbete med att förebygga oönskade graviditeter som pågår vid ungdomsmottagningarna, studenthälsomottagningarna och liknande verksamheter. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur arbetet fungerar och vid behov föreslå konkreta förbättringsåtgärder.

Abortfrågan och etiken

När man tänker på vad en abort innebär önskar man att man kunde få ned antalet till noll. Frågan är om det är en rimlig tanke i den värld vi lever i, men rent etiskt är det en korrekt tanke. En abort är att utsläcka ett spirande liv. Människan får inte döda andra människor varken i början av livet, i mitten eller i slutet av det. Vid alla tillfällen i livet är ”Livet okränkbart.”Det är mycket märkligt att Sverige ännu inte ändrat definitionen av barn, trots att det gått 18 år sedan Världshälsoorganisationen gav sin rekommendation, att sänka gränsen för när en människa definieras som ett barn. En av Kristdemokraternas riksdagsledamöter vill nu ha en sänkning av definitionen av när ett foster blir ett barn från graviditetsvecka 28, som gäller i Sverige idag, till vecka 22. Vecka 22 är gränsen de flesta andra länder i Europa har. Detta borde vara en rimlig åtgärd i nuläget eftersom vi kan rädda för tidigt födda barn fram till ca. vecka 22.

I den proposition som regeringen presenterades i somras, Abort för utländska kvinnor (som mycket olyckligt klubbades i riksdagen 2007-11-15) och förebyggande av oönskade graviditeter, lovade man att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med det abortförebyggande arbetet. Gruppen ska överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga och ungdomar. Regeringen ligger nu i startgroparna och håller just nu på med att rekrytera folk till den abortförebyggande gruppen. Man önskar gruppen all lycka och hoppas nu att regeringen ger gruppen de resurser som är nödvändiga för att nå ut med sitt budskap och att de lyckas få igenom förslag som leder till att antalet aborter minskar i Sverige.

Kristdemokraterna liberaliserar sin människosyn

Det är bara att konstatera att Kristdemokratiska partiet som jag själv både tjänar och är medlem i har liberaliserat sin människosyn. Att kvinnan bestämmer själv över sin kropp låter modernt, men det ofödda barnet är också en individ – en person som man måste ta hänsyn till. KD:s medicin-etiska handlingsprogram tycker jag själv klart deklarerar just detta. Det jag skriver nedan är inget angrepp på partiet. Jag vill givetvis hålla ihop det parti som jag tjänar, men det måste vara högt i taket. Vi måste våga tala även om känsliga saker även i det offentliga rummet. När Danmarks förre KD-ledare, Jann Sjursen nu lämnar partiet så poängterar han just detta att Kristdemokraterna för fram en förändrad människosyn, där man inte längre utgår från det ofödda barnets situation utan enbart från kvinnans perspektiv. Detta får etiska konsekvenser även i dödshjälpfrågan säger Sjursen i Världen idag den 13 juli 2007.

På Kristdemokraternas riksting hade en rad motioner inlämnats i abortfrågan. Samtliga av dessa avslogs. Motionärerna fick även höra att dom inte såg till partiets bästa, vilket förvånar mig oerhört. Givetvis skall ett parti behandla sina motionärer med största respekt och på ett seriöst sätt behandla själva sakfrågan. Det är rimligt att sänka den övre abortgränsen till EU – nivå, dvs. till 12:e veckan. Just detta hade jag själv motionerat om till KD:s riksting 2007. Varför skall Sverige utmärka sig i EU med Europas mest liberala abortlag? Tidigt i debatten fick EU skulden i abortfrågan, sedan nedsvärtades de som ville bevara de värdekonservativa grundvärderingarna – i detta fall ”livets okränkbarhet” och på rikstinget såg motionärerna som sagt inte till partiets bästa. Det bästa hade nog varit om Göran Hägglund hade kastat den socialdemokratiska utredningen i papperskorgen, där den hörde hemma så hade vi kunnat undvika den smärtsamma situation som vi nu befinner oss i. Många av KD:s kärnväljare är både chockade och ledsna över den uppkomna situationen.

Alf Svensson skrev i boken "I Tiden - från motvind till uppvindar", Samhällsgemenskaps förlag tryckt 1984 följande: "Jag har personligen aldrig gillat att behöva gå ut och plädera för "nej till fri abort". Det är nämnligen, anser jag, orimligt, att den som säger ja till livet, skall bli behäftad med negationer. Det är inte KDS som går ut och förbjuder och ropar nej! Det är representanter för riksdagspartierna och deras väljare, som genom sin aktivitet eller passivitet tillsammans med kulturradikala frontgrupper går ut och förbjuder, går ut och ropar nej. De förbjuder det ofödda barnet att behålla den mest elementära rättan, rätten till liv. Det är inte KDS som ska stå för negation och förbudskyltar! Det kan aldrig i egentlig mening vara annat än semantiska kullerbyttor och saltomortaler att kalla det "frihet" att släcka liv och beteckna den inställningen för "reaktionär", som ställer upp för det svagaste, det ofödda barnet. Det är naturligtvis de som inte ställer upp för livet, som håller sig men en frihetskränkande attityd, om nu sådana omdömen ska utdelas", (sid 17). Här ser vi tydligt hur synen på livets okränkbarhet har ändrats över tiden.

Det måste finnas något parti i Sverige som vågar stå upp för att livet är okränkbart. Vid 21- 25 dagar efter befruktning börjar hjärtat att slå; efter 40 dagar kan hjärnvågor mätas och vid tionde graviditetsveckan finns alla organ på plats. 2006 gjordes 36 045 aborter, 7352 av dem var tonårsaborter. Var fjärde graviditet slutar i abort, bland tonåringar är motsvarande siffra 4 av 5. I inget annat land i EU väljer tonåringar abort så ofta som i Sverige. Inte heller har något annat europeiskt land fri abort till och med vecka 18. Hösten 2007 verkar regeringens förslag om utländska kvinnors aborter i Sverige bli föremål för omröstning i Sveriges riksdag. Då kan Sverige bli Europas ledande abortland och som enda land möjliggöra aborter utan prövning för utländska kvinnor mellan graviditetsvecka 12 och 18. När en Kristdemokratisk minister står bakom en sådan utveckling är det inte roligt. Vi får hoppas att alla abortförebyggande åtgärder skall minska de totala antalet aborter i Sverige, men samtidigt kan utländska kvinnors aborter i Sverige mellan graviditetsvecka 12 – 18 öka dessa dramatiskt om det vill sig illa. Frågan är om det är rimligt att om detta sker bara tala om att man minskar antalet illegala aborter om samtidigt det totala antalet aborter ökar kraftigt. Vi Kristdemokrater måste återerövra vår syn på livets okränkbarhet, vi måste få ned antalet tonårsaborter och även det totala antalet aborter.

Det ofödda barnet är en individ, en person som vi med största respekt måste ta hänsyn till. En sänkning till 12 graviditetsveckan bör övervägas. En sådan åtgärd skulle med all sannolikhet minska antalet aborter. Den förra regeringen har totalt misslyckats vad gäller aborterna. Vi ser nu fram emot Göran Hägglunds verkningsulla handlingsprogram för att minska antalet aborter i Sverige - särskilt bland tonåringarna, där antalet har ökat med 50 % de senaste 10 åren och därmed ligger vi i stort sett sämst till i EU. Det är nu mycket viktigt att prioritera denna folhälsofråga i våra kommuner och landsting

Dödshjälp/ eutanasi/aktiv dödshjälp

Dödshjälp/ eutanasi kallas även aktiv dödshjälp. Den som vårdar en sjuk människa, gör något i avsikt att påskynda döendet och avslutar personens liv begår ett allvarligt brott enligt svensk lag. Den aktuella dödshjälpdebatten handlar om att läkare på den sjukes begäran ska utföra handlingen, t.ex. genom att ge en dödlig injektion. Rättsläget i Sverige förbjuder aktiv dödshjälp och en sådan handling straffas som dråp eller mord. För läkare är det oförenligt med läkaretiken som säger att läkare får under inga omständigheter vidta åtgärder där "det primära syftet är att avliva en patient, även om det sker på patientens uttryckliga begäran eller av barmhärtighetsskäl" (Svenska läkarsällskapet etiska riktlinjer från 1991).

I nuläget är däremot rättsläget oklart om en läkare stänger av en respirator om patienten är vid fullt medvetande. Samtidigt har en patient alltid rätt att avböja medicinsk behandling. Dödshjälp och läkarassisterat självmord är tillåtet i Holland, Belgien och Israel och läkarassisterat självmord i delstaten Oregon i USA. I Schweiz är hjälp till självmord och läkarassisterat självmord tillåtet. Flera organisationer erbjuder hjälp med självmord. Det kostar ca. 30 000 kronor att ta livet av sig på en schweizisk självmordsklinik. Kristdemokraterna har sedan vårt parti bildades menat att livet är okränkbart. Detta gäller både i livets början (abort) och i livets slut (eutanasi). Något annat är otänkbart för den Kristdemokrat som menar att alla människors har lika värde och hävdar livets okränkbarhet.

Kraven på eutanasi måste med skärpa motarbetas. En människa är lika mycket värd även med en funktionsstörning eller svår sjukdom. Debatten om människovärdet måste hållas levande annars finns en risk för en negativ syn på utsatta, funktionshindrade och sjuka. Diskussionen om ”aktiv dödshjälp” förstärker den. Det finns en stor risk att förtroendet för sjukvården minskar om eutanasi införs. Kristdemokraterna vill: Att personalen ska få utbildning i att ge mänskligt stöd i livets svåraste stunder - att ge livshjälp istället för dödshjälp. Att sjukvårdshuvudmännen avsätter mer resurser för att ge utbildning i medicinsk-etiska frågor. Att det ska vara en grundläggande rättighet med valfrihet vid vård i livets slutskede.

Nej till abortturism !

Den 16 januari 2007 kommer ämnet abortturism upp i en riksdagsdebatt. Vi hoppas då att Kristdemokrateras partiledare Göran Hägglund har en bra förklaring till sitt uttalande om att det kommer en proposition under 2007 som skulle föreslå detta. Att en KD-minister skulle medverka till att indirekt liberalisera utländsk abortlagstiftning och utgå från svensk abortlagstiftning som redan i nuläget är Västeuropas mest liberala borde vara otänkbart. Liberaliseringen innebär att utländska kvinnor kan göra sena aborter v 13 - v 18, i Sverige, när det inte är tillåtet i hemlandet.

Sveriges regering skulle istället välja en annan linje och skärpa abortlagen. Den övre gränsen för aborter borde sänkas från nuvarande högst 18 veckor till 12 veckor som är den gräns för aborter som de flesta länder i Europa har. Det finns alltså inget beslut inom EU som tvingar Sverige att medverka till att utländska kvinnor skall kunna göra abort under v 13 - 18 i vårt land. Vi måste utgå från barnens bästa enligt FN:s barnkonvention och säga ”Ja till Livet.” De tusentals aborter som görs i Sverige idag är redan det ett oerhört etiskt dilemma.

Vid sitt introduktionstal som nybliven partiledare sa Göran Hägglund att kristendom och politik inte hör ihop. Det är ju både rätt och fel. Kristen tro måste tillämpas i vardagslivet och samhället. Detta innebär ju inte att man måste vara kristen för att bli medlem i Kristdemokraterna, men de kristna som finns i Kristdemokraterna skall givetvis med frimodighet omsätta sin tro i handling. Med andra ord hör kristen tro och politik ihop. Vi kan däremot inte tvinga folk till att börja tro på Kristendomen genom lagstiftning. Vad vi däremot måste göra är att stå upp för vår tro om alla människors lika värde och livets okränkbarhet. Den gravida kvinnan kan inte ha full bestämmanderätt över sin kropp. Det barn hon bär i sin mage är en blivande människa. Under utbildningsdagarna för Kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker i Linköping för några dagar sedan, den 2 - 3 febr ställde jag personligt frågan till Göran Hägglund om det är rimligt att ha kvar den övre abortgränsen vid 18:e veckan? Svaret blev att vi måste anpassa oss till EU:s syn på fri rörlighet av varor och tjänster och att de Kristdemokratiska väljarna rent generellt ansåg att det var ok med aborter fram till vecka 18.


Du kan läsa mer här ...Tillbaka till sidans topp. Till undervisnings-index. Till Fam Andréns hemsida.